• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
  • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
  • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
  • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток

Часто говорять про здібності того чи іншої людини, маючи на увазі його схильність до певного виду діяльності. При цьому мало хто замислюється про те, що це поняття наукове і передбачає рівень розвитку даної якості, а також можливості його вдосконалення. Які рівні розвитку здібностей існують, як працювати над їх поліпшенням і навчитися максимально використовувати, знає далеко не кожен. Між тим мало володіти якою-небудь здатністю, дане якість необхідно постійно розвивати, якщо ви дійсно хочете добитися успіху в певній галузі.

Що таке здібності, рівень розвитку здібностей

Згідно з науковим визначенням, здатність – індивідуальна і психологічна особливість конкретної людини, що визначає його вміння здійснювати конкретну діяльність. Природжені передумови до появи певних здібностей – це задатки, які, на відміну від перших, закладаються в особистості з народження. Слід враховувати, що здібності - поняття динамічне, що означає їх постійне формування, розвиток і прояв у різних сферах діяльності. Рівні розвитку здібностей залежать від безлічі факторів, які слід враховувати для постійного самовдосконалення.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
За Рубинштейну їх розвиток відбувається по спіралі, що означає необхідність реалізації можливостей, що надаються одним рівнем здібностей, для того щоб відбувся подальший перехід на більш високий.

Види здібностей

Рівень розвитку здібностей особистості ділиться на два виду: - репродуктивний, коли особистість демонструє здатність успішно оволодівати різними вміннями, засвоювати і застосовувати знання, а також реалізовувати діяльність по вже запропонованим зразком або ідеї;
- творчий, коли особистість володіє умінням створювати щось нове, оригінальне. У ході успішного придбання знань і умінь людина переходить з одного рівня розвитку на інший. Крім того, здібності також ділять на загальні та спеціальні, згідно теорії Теплова. До загальних відносяться ті, які демонструються в будь-якій області діяльності, в той час як спеціальні проявляються в конкретній сфері.

Рівні розвитку здібностей

Виділяються наступні рівні розвитку даної якості: - здатність; - обдарованість; - талант; - геніальність. Для того щоб сформувалася обдарованість людини, потрібно, щоб було присутнє органічне поєднання загальних і спеціальних здібностей, а також необхідно їх динамічний розвиток.

Обдарованість - другий рівень розвитку здатності

Обдарованість передбачає сукупність різноманітних здібностей, які розвинуті на досить високому рівні і забезпечують особистості можливість успішно освоїти будь-який вид діяльності. У даному випадку мається на увазі конкретно можливість освоєння, так як від людини, крім іншого, потрібно безпосереднє оволодіння необхідними навичками та вміннями для успішної реалізації ідеї. Обдарованість буває наступних видів: - художня, припускає великі досягнення в художній діяльності; - загальна - інтелектуальна або академічна, коли рівні розвитку здібності людини виявляються в добрі результати в навчанні, оволодінні різними знаннями у різноманітних наукових галузях; - творча, що передбачає вміння генерувати нові ідеї і демонструвати схильність до винахідництва;
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
- соціальна, що забезпечує високий соціальний інтелект, виявлення лідерських якостей, а також вміння будувати конструктивні стосунки з людьми і володіння організаторськими здібностями; - практична, що виявляється в умінні особистості застосовувати власний інтелект для досягнення поставлених цілей, знання слабких та сильних сторін людини й уміння користуватися цим знанням. Крім того, існують види обдарованості в різноманітних вузьких сферах, наприклад, математична обдарованість, літературна і т. д.

Талант – високий рівень розвитку творчих здібностей

Якщо людина, що володіє яскраво вираженими здібностями до певної області діяльності, постійно вдосконалює їх, кажуть, що у нього є талант до неї. Варто враховувати, що ця якість також не є вродженим, незважаючи на те що багато хто звикли вважати. Коли ми говоримо про рівні розвитку творчих здібностей, талант є досить високим показником вміння людини займатися певною сферою діяльності. Однак не варто забувати, що це не що інше, як яскраво виражені здібності, які необхідно постійно розвивати, прагнучи до самовдосконалення. Ніякі природні задатки не призведуть до визнання таланту без наполегливої роботи над собою. При цьому талант утворюється з певного поєднання здібностей.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
Ні один, навіть самий високий рівень розвитку здібності до чого-то не може називатися талантом, так як для досягнення результату необхідно наявність таких факторів, як гнучкий розум, тверда воля, велика працездатність і багата фантазія.

Геніальність – найвищий рівень розвитку здібностей

Людини називають геніальним в тому випадку, якщо його діяльність залишила відчутний слід у розвитку суспільства. Геніальність - вищий рівень розвитку здібностей, якими володіють одиниці. Це якість нерозривно пов'язана з незвичайністю особистості. Відмітною якістю геніальності, на відміну від інших рівнів розвитку здібностей, є те, що вона, як правило, виявляє свій «профіль». Яка-небудь сторона в геніальної особистості неминуче домінує, що призводить до яскравого прояву певних здібностей.

Діагностика здібностей

Виявлення здібностей до цих пір є однією з найскладніших завдань психології. У різний час багато вчених висували власні методи дослідження даної якості. Проте в даний час немає методики, яка дозволяє з абсолютною точністю виявити здатність людини, а також визначити її рівень.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
Основна проблема полягала в тому, що здібності вимірювалися кількісно, виводився рівень розвитку загальних здібностей. Проте насправді вони є якісним показником, яке необхідно розглядати в динаміці. Різні психологи висували власні методи вимірювання даної якості. Наприклад, Л. С. Виготський пропонував оцінювати здібності дитини через зону найближчого розвитку. Це передбачало подвійну діагностику, коли дитина вирішував завдання спочатку разом з дорослим, а потім самостійно. Інший метод вимірювання здібностей за допомогою тестування запропонував засновник диференціальної психології - англійський учений Ф. Гальтон. Мета методики полягала у виявленні не тільки наявності здатності, але і рівня її розвитку. В першу чергу вивчалися рівні розвитку інтелектуальних здібностей за допомогою тестів на загальний інтелект, потім випробуваний відповідав на блок запитань, що виявляють наявність спеціальних здібностей, а також їх рівень. Наступний метод діагностики належить французьким вченим А.с Бине і Симон. Тут також в першу чергу визначався рівень інтелектуальних здібностей за допомогою 30 завдань, розташованих за зростанням рівня складності. Головний упор робився на здатності розуміти завдання і вміти міркувати логічно, як його можна вирішити. Вчені припускали, що саме це вміння лежить в основі інтелекту. Їм належить поняття розумового віку, який визначають рівнем вирішення інтелектуальних завдань. Кожне виконане завдання було критерієм визначення даного показника. Після смерті вчених тести перевели на англійську мову і представили в США. Пізніше, в 1916 році, американський вчений Льюїс Терман модифікував тест, і новий варіант, якому дали назву "шкала Стендворд-Біне", став вважатися універсальною методикою для виявлення здібностей. Існує безліч методів виявлення конкретних здібностей, проте всі вони засновані на визначенні інтелектуальних показників у першу чергу. Пов'язано це з думкою вчених про те, що для розвитку творчих та інших здібностей рівень інтелектуального розвитку повинен бути вище середнього.

Діагностика інтелектуальних здібностей

Рівень інтелектуального розвитку людини передбачає його вміння використовувати свій розум для мислення, розуміння, слухання, прийняття рішень, спостереження, сприйняття взаємозв'язку та інших розумових операцій. Однією з найбільш широко використовуваних методик для визначення ступеня розвитку даної якості є IQ-тести, в яких пропонується певний набір завдань, а на їх виконання відводиться фіксовану кількість часу. Шкала балів, які можна набрати за проходження даного тесту, складає від 0 до 160 і являє собою діапазон від дебільності до геніальності. IQ-тести призначені для людей будь-якого віку.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
Інша популярна методика - ШТУР - також виявляє здібності. Рівень розвитку інтелектуальних здібностей у школярів є метою діагностики даного методу. Включає в себе 6 субтестів, в кожному з яких є від 15 до 25 однотипних завдань. Перші два субтесту спрямовані на виявлення загальної обізнаності школярів, а решта виявляють: - вміння знаходити аналогії; - логічні класифікації; - логічні узагальнення; - знаходження правила побудови числового ряду. Метод призначений для групового дослідження і обмежений у часі. Високі статистичні показники методики ШТУР дозволяють судити про достовірність виявлених результатів.

Діагностика творчих здібностей

Універсальна методика для вимірювання рівня творчих здібностей – методика Гілфорда, існуюча в різних модифікаціях. Якості креативності, які можна виявити за допомогою цього методу: - оригінальність у складанні асоціацій; - семантична і змістова гнучкість; - вміння створювати нові ідеї; - рівень розвитку образного мислення. В даному дослідження випробуваному пропонуються різні ситуації, вихід з якої можливий тільки при нестандартному підході, що припускає наявність творчих здібностей. Якості, якими повинен володіти респондент для успішного проходження тесту: - сприйняття і правильне розуміння пропонованих завдань; - робоча пам'ять; - дивергентность - вміння виявити оригінальне у звичайному; - конвергентність - вміння пізнавати об'єкт за якісно різними ознаками. Високий розвиток творчих здібностей, як правило, передбачає інтелектуальний розвиток на відповідному рівні, а також присутність у особистості впевненості у собі, почуття гумору, швидкого мовлення та імпульсивності.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
Основна відмінність тестів для виявлення творчих здібностей від аналогічних інструментів, покликаних визначати інтелектуальні здібності, – це відсутність тимчасового обмеження на рішення завдань, складну будову, що передбачає можливість декількох способів розв'язання, а також непряма конструкція пропозицій. Кожне успішно виконане завдання в тесті свідчить про наявність здібності до тієї або іншій сфері творчої діяльності.

Інші методики для діагностики рівня розвитку здібностей

Здібності людини можуть проявитися в будь-якому віці. Однак чим раніше будуть вони виявлені, тим більше імовірність їхнього успішного розвитку. Саме тому зараз в освітніх установах з самого молодшого віку потрібне проведення роботи, в ході якої виявляються рівні розвитку здібностей у дітей. За результатами роботи зі школярами ведуться заняття для розвитку виявлених схильностей до тієї чи іншої області. Така робота не може обмежуватися тільки школою, батькам також слід брати активну участь у роботі в цьому напрямку. Методики, найбільш широко використовуються для діагностики здібностей, як загальних, так і спеціальних: - «Проблема Еверье», покликана оцінити цілеспрямованість мислення, тобто те, до якої міри людина може концентруватися на поставленому завданні. - «Дослідження пам'яті за допомогою методики заучування десяти слів», спрямоване на виявлення процесів пам'яті. - «Вербальна фантазія» - визначення рівня розвитку творчих здібностей, в першу чергу уяви. - «Запам'ятай і розстав крапки» - діагностика обсягу уваги. - «Компаси» - вивчення особливостей просторового мислення. - «Анаграми» - визначення комбінаторних здібностей. - «Аналітичні математичні здібності» - виявлення аналогічних схильностей. - «Здібності» - виявлення успішності виконання діяльності в тій чи іншій сфері. - «Ваш творчий вік», спрямований на діагностику відповідності паспортного віку з психологічним. - «Ваш творчий потенціал» - діагностика творчих можливостей. Кількість методик і їх точний список визначаються виходячи з цілей діагностичного обстеження. При цьому кінцевим результатом роботи є виявлення здатності людини. Рівні розвитку здібностей повинні постійно підвищуватися, саме тому після діагностики обов'язково повинна проводитися робота по вдосконаленню певних якостей.

Умови для підвищення рівня розвитку здібностей

Одним з найважливіших критеріїв підвищення цієї якості є умови. Рівні розвитку здібностей повинні постійно перебувати в динаміці, переходячи з одного етапу на інший. Для батьків важливо забезпечити своїй дитині умови для реалізації його виявлених схильностей. Однак успіх майже повністю залежить від працездатності людини і його націленості на результат.
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
Те, що у дитини спочатку присутні певні задатки, зовсім не гарантія того, що вони трансформуються в здатності. В якості прикладу можна розглянути ситуацію, де гарною передумовою для подальшого розвитку музичних здібностей виступає наявність у людини тонкого слуху. Але специфічне будова слухового і центрального нервового апарату - це лише передумова до можливого розвитку даних здібностей. Певну будову мозку не впливає на вибір майбутньої професії свого володаря, ні на можливості, які будуть йому надані для розвитку його задатків. Крім того, завдяки розвиненості слухового аналізатора, можливо, будуть формуватися абстрактно-логічні здібності, крім музичних. Викликано це тим, що логіка і мова людини знаходяться в тісному зв'язку з роботою слухового аналізатора. Таким чином, якщо ви виявили свої рівні розвитку здібностей, діагностика, розвиток і можливий успіх буде залежати тільки від вас. Крім відповідних зовнішніх умов, ви повинні усвідомлювати, що тільки щоденна праця перетворить природні задатки у вміння, які в майбутньому можуть перерости у справжній талант. А якщо ваші здібності проявляються надзвичайно яскраво, то, можливо, результатом самовдосконалення стане визнання вашої геніальності.
Цікаво по темі:
Здібності людини. Рівні розвитку здібностей: діагностика, розвиток
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають