• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості

Психологія з грецької мови дослівно перекладається як "наука про душу". Психологія вивчає такі психічні процеси, як пам'ять, мислення, уяви, емоції і почуття. Використовуючи емпіричні методи, психологи застосовують психологічні знання для збору та інтерпретації даних різноманітних досліджень, щоб краще зрозуміти окремо взятої людини і людське суспільство у всіх його проявах.
Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості

Психологія "буває різна"

Не чорна, біла і червона, звичайно. Але відтінків (спектрів) у даної науки є багато. Тому сучасна психологія як наука складається з великої кількості підрозділів, які включають в себе:
 • загальну психологію;
 • вікову психологію;
 • соціальну психологію;
 • психологію розвитку;
 • психологію особистості;
 • психологію релігії;
 • патопсихологию;
 • нейропсихологию;
 • сімейну психологію;
 • психологію спорту;
 • психологію тварин;
 • та інші.
 • Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості

  Категоріальний апарат психології

  Категорія в дослівному перекладі з грецької мови означає "висловлення, ознака". В цілому це дуже загальні поняття, які відображають найважливіші закономірності буття.


  Наукові поняття, перебуваючи у встановленій зв'язку один з одним, є логічною системою. Кожна з них - це частина системи категорій науки.

  Основні категорії психології та їх характеристика

  На розвиток абсолютно кожної науки впливає те, як формується її понятійний апарат. Категорія - постійні поняття і проблеми, які становлять предмет психології і зміст. У сучасній психології виділяють основні категорії, які є її базою з моменту її вступу в науковий світ. Їх список наступний:
 • мотив;
 • образ;
 • діяльність;
 • особистість;
 • спілкування;
 • переживання.
 • У різних психологічних школах дані категорії можуть мати різне значення. Але в будь-якому випадку всі ці категорії присутні в психологічних навчаннях.


  Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості

  Психологія розвитку

  Проблема розвитку в психології стоїть на одному з головних місць. Все живе розвивається і проходить безліч стадій вдосконалення. І на деяких стадіях з'являються якісні новоутворення. Ці новоутворення у подальшому будуть впливати на майбутні стадії в житті організму. Психологія розвитку вивчає конкретні періоди життя людини, їх особливості та закономірності. А також вона з'ясовує причини переходу від однієї стадії до іншої. У психології виділяють дві форми розвитку:
 • Еволюційна (кількісні зміни об'єкта).
 • Революційна (якісні зміни).
 • Основні категорії психології розвитку відносять не до окремо взятих ознаками, а до розвитку в цілому. До них відносяться:
 • зростання,
 • дозрівання,
 • диференціація,
 • вчення,
 • запечатление (імпринтинг),
 • соціалізація.
 • Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості
  Психологія розвитку займається дослідженням життя людини як єдиного безперервного процесу зміни особистості. Цей розділ психології відстежує закономірності становлення особистості, сприяє подоланню основних вікових криз і знаходження необхідного шляхи для подальшого просування вгору.

  Вікова психологія

  Вікова психологія також припадає однією з "різновидів" психології. Вона вивчає те, як розвивається психіка, особливості цього розвитку в різні вікові періоди. Розвитком нашої вітчизняної вікової психології ми зобов'язані Леву Семеновичу Виготському. Саме він розробив теорію про віці, як про якусь одиниці аналізу розвитку дитини. Виготський писав: Проблема розвитку є центральним і основним для всіх областей дійсності і для всіх областей наукового знання. Вікову психологію теж прийнято розділяти на деякі підрозділи:
 • психологію дошкільника;
 • молодшого школяра;
 • підліткового віку;
 • юнацького віку;
 • психологію дорослої;
 • геронтопсихологию (похилого віку).
 • Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості
  Основні категорії вікової психології дуже схожі з категоріями психології розвитку.
  Найбільш істотними з них є процеси:
 • Зростання.
 • Дозрівання.
 • Навчання.
 • Фіксації.
 • Соціалізації.
 • Філогенезу.
 • Онтогенезу.
 • Антропогенезу.
 • Микрогенеза.
 • Провідною діяльності.
 • Новоутворення.
 • Соціальна психологія

  Будь-яка людина, що живе серед людей, - це елемент суспільства. Людина виконує свою соціальну роль в суспільстві. Соціальна психологія є такою наукою, яка розташовується на стику двох інших наук: соціології та психології. Таким чином, даний розділ вивчає відразу кілька підрозділів:
 • психологія особистості (соціальна);
 • психологія груп;
 • соціальні відносини.
 • Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості
  У зв'язку з тим, що людина є творінням соціальним, той факт, що соціальну психологію відокремлюють від загальної, можна вважати дещо умовним. Основними категоріями соціальної психології є:
 • соціальна спільність;
 • особливості поведінки людини в соціумі;
 • соціальна група;
 • соціально-психологічна організація малих груп;
 • спілкування;
 • поведінка людини в конфліктних міжособистісних ситуаціях;
 • великі соціальні групи.
 • Психологія особистості

  Людська особистість є складним фрагментом соціального пазла. Людина - найважливіше ланка у всіх соціальних процесах.
  Психологія особистості – наука, яка вивчає особистість та пов'язані з нею процеси розвитку. Також даний розділ науки вивчає риси людей, їх схожість і відмінності.
  Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості
  До основних категорій психології особистості відносять наступні:
 • Темперамент.
 • Характер.
 • Мотивація.
 • Здатність.
 • Основні поняття і категорії у психології

  Поняття – це слово, яке може відобразити загальні закономірності і зв'язки якоїсь групи або якого-небудь явища. Категорія (висловлення, ознака) - це дуже загальні поняття, які відображають найважливіші закономірності буття. Абсолютно будь-яка наука у своєму розвитку визначає свій понятійно-категоріальний апарат. Наукові поняття ділять, спираючись на такі принципи:
 • обсяг;
 • зміст;
 • широта узагальнення.
 • Сучасна психологія як наука складається з великої кількості підрозділів, які наведені вище в статті. Кожен підрозділ має як загальпсихологічний категоріальний апарат, так і свій власний, приватно-науковий. Як наука психологія виникла на стику природничих і філософських знань. Вона відповідає на наступні питання:
 • Як співвідносяться тіло і душа?
 • Як співвідносяться свідомість, думка і сам мозок?
 • Як функціонують механізми психічного та фізіологічного?
 • Таким чином, категоріальний апарат психології виник з двох русел різних наук.

  З 1960 року психологи СРСР працювали над уточненням і угрупуванням понятійно-категоріального апарату психології. Вся історія науки пов'язана з формуванням основних її категорій і понять. Приміром, спочатку Ярошевський виділив "образ", "дія", "мотив", "спілкування", "особистість" за основні психологічні поняття. Потім у наступні двадцять років під впливом знаменитих учених Леонтьєва, Платонова, Шорохова, Асмолова та інших великих радянських психологів до них додалася ще не мала група понять:
 • діяльність;
 • особистість;
 • свідомість;
 • психіка;
 • спілкування;
 • соціальне;
 • біологічне;
 • психічні явища;
 • відображення;
 • свідомість;
 • установка;
 • несвідоме;
 • спілкування;
 • діяльність і спілкування;
 • діяльність і установка.
 • Головним висновком в ході рішень проблеми категоріального апарату психології став той факт, що на основі єдиного поняття (категорії) можна будувати всю наукову систему психології. Таким чином, за двадцять років (з 1960 по 1980 рік) радянськими психологами була проведена колосальна і неоціненна робота по визначенню основних категорій в психології. У зв'язку з цим психологія закріпила за собою статус науки в Радянському Союзі остаточно.
  Цікаво по темі:
  Основні категорії психології - опис, характеристики й особливості
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають